Panaszkezelési szabályzat

METU JUMP
JUNIOR SZOFTVERFEJLESZTŐ KÉPZÉS

(Budapest, 2017.)

Információs rendszer

A METU JUMP Képzés szervezője a Budapesti Metropolitan Egyetem (székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.; intézményi azonosító: FI33842) A METU JUMP Képzés során felmerült panaszokat a Képzés szervezője az alábbiaknak megfelelően kezeli.

Fogalmi meghatározások

Panasz: a képzési tevékenységgel vagy azzal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos bejelentés, reklamáció, kifogás. A panasz konkrét esetre vonatkozó beadvány, észrevétel.

Ügyfél: a Képzés Résztvevője, aki a Képzésre vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közli

Képzés: METU JUMP Junior szoftverfejlesztő képzés

 A Képzést szervező információs csatornái az alábbiak:

 • honlap: a képzés saját honlapja (www.metujump.hu)
 • e-mail: tájékoztatás kérhető a (jump@metu.hu) címen
 • telefon: a teljes ügyfélszolgálati időben központi telefonszámon ide be kell írni a telefonszámot, hívásfogadási időt
 • toborzási anyagok: szórólap, tájékoztatási anyagok, plakátok, stb.

 

A panaszkezelés folyamata

A panasz bejelentésének módjai:

 • Interneten 0 – 24 óráig
 • A METU JUMP központi email – jump@metu.hu – címére küldött elektronikus levél formájában
 • Telefonon munkanapokon 09.00 – 16.00 óráig
  • A METU JUMP képzés ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 20 745 2522.
 • Postai úton
  • Budapesti Metropolitan Egyetem METU JUMP Képzés, 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.
 • A panaszbenyújtáshoz az alábbi adatok megadását kérjük a panaszostól:
  • Ügyfél neve
  • Képzési szerződés iktatószáma
  • Ügyfél lakcíme/levelezési címe, email címe, telefonszáma
  • Értesítés módja
  • A panaszolt termék, szolgáltatás megnevezése
  • A panasz konkrét leírása, megfogalmazása
  • A panaszos esetleges igénye
  • A panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata
  • Meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
  • A panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges bármilyen egyéb adat

A panasz fogadása, kivizsgálása:

Telefonos vagy elektronikus úton beérkező panasz 

 • A beérkezett panaszt egyedi azonosító számmal kell ellátni.
 • A panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni (MJ_001_01 Beérkező reklamációk kezelése formanyomtatvány).
 • Ezt követően az írásbeli panaszkezelésre vonatkozó szabályok az irányadóak. 

Írásbeli panasz 

 • Az írásbeli panaszt a Képzés szervezője a beérkezést követő harminc napon belül írásban, érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Amennyiben nem adható válasz harminc napon belül, akkor a Képzés szervezője tájékoztatja az ügyfelet a késedelem okáról, és lehetőség szerint megjelöli a vizsgálat várható befejezésének időpontját.
 • Az írásbeli panaszt is egyedi azonosító számmal látja el.
 • Az írásbeli panaszt is jegyzőkönyvbe vezeti (MJ_001_01 Beérkező reklamációk kezelése formanyomtatvány) egyedi azonosító számmal látja el.

A panaszkezeléshez szükséges további adatok bekérése 

 • Amennyiben a panasz nem tartalmaz elegendő információt annak érdemi kivizsgálásához, a Képzés szervezője  telefonon, illetve írásban megkeresheti a bejelentőt a hiányzó adatok pótlása érdekében.
 • Telefonos megkeresés esetén, a jegyzőkönyvbe megjegyzés rovatba rögzíteni kell a megkeresés időpontját és röviden le kell írni a beszélgetés lényegét.

A panasz nyilvántartása

 • A Képzés szervezője a panaszokról elektronikus nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:
  • A fogyasztó nevét,
  • lakcímét/levelezési címét,
  • Telefonszámát,
  • E-mail címét,
  • A kért értesítés módját,
  • A panasz típusát,
  • A panasz megnevezését
  • A panasz bejelentésének módját,
  • A panasz okát
  • A panaszos igényét
  • A panasz rövid leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését, a bemutatott dokumentumok jegyzékét,
  • A panasz benyújtásának időpontját, amely megegyezik a jegyzőkönyv felvételének időpontjával
  • A panasz kivizsgálásával foglalkozó, végrehajtásáért felelős ügyintéző nevét,
  • A kivizsgálás, illetve rendezéshez szükséges intézkedéseket, elutasítás esetén annak indokát,
  • Az intézkedések teljesítésének határidejét, valamint
  • A panasz megválaszolásának időpontját.

A panasz kezelése

 • A Képzést szervezőminden egyes beérkezett panaszt a lehető legnagyobb alapossággal és körültekintéssel vizsgálja ki.
 • A panaszkezelés során törekedni kell arra, hogy minden esetben mindkét fél számára elfogadható megoldás szülessen. A Képzést szervező minden megkeresés, panasz esetén a közös megegyezésre törekszik.
 • A Képzés szervezője a panasz kivizsgálásának eredményéről szóló tájékoztatást pontos, közérthető és egyértelmű indoklással látja el.
 • A panaszra küldött válaszlevélben a Képzés szervezője feltünteti a panaszt kezelő illetékes szakértő, ügyintéző nevét, valamint írásbeli és telefonos elérhetőségeit, melyen a későbbiekben rendelkezésre áll.
 • A panasz elutasítása esetén tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Továbbá megadja az illetékes hatóság, vagy békéltető testület levelezési címét.
 • A panaszról készült jegyzőkönyvet és a válaszlevél másolati példányát a METU JUMP öt évig megőrziA panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Képzést szervező.
 • A jelen szabályzat a METU JUMP saját honlapján az ügyfél számára elérhető és megismerhető.

 

Johan Stromsater

Budapesti Metropolitan Egyetem vezérigazgatója

 

Melléklet: Békéltető Testületek elérhetőségei