A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

Az űrlap kitöltésével és a regisztrációval hozzájárulok, hogy a Budapesti Metropolitan Egyetem (továbbiakban METU) a METU JUMP képzéssel kapcsolatban a jelen űrlapon megadott személyes adataimat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje, a képzéssel és a kiválasztási folyamattal kapcsolatban e-mailben, telefonon tájékoztasson.

A METU a jelen űrlap kitöltésével megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az adatkezelés célja a METU JUMP képzéssel és a felvételivel kapcsolatos tájékoztató e-mailek, hírlevelek küldése, a képzésre jelentkezőkkel és a képzésen résztvevőkkel történő kapcsolattartás és kommunikáció. A METU a megadott személyes adatokat harmadik személy számára nem adja ki, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történhet.

Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható a jump@metu.hu e-mail címre küldött levelében. A METU a személyes adatokat a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeli.

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

Adatai kezelésével kapcsolatos bármilyen további kérdésével vagy kérésével forduljon bizalommal a jump@metu.hu címre történő e-mail megküldésével az adatkezelőhöz, ahol készséggel válaszolunk kérdéseire, kéréseire.

Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, székhelye 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Adatkezelő:
Budapesti Metropolitan Egyetem
székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.
Intézményi azonosító: FI33842
Adószám: 18172636-2-42
Központi telefonszám: 06-1-273-3090
Honlap::http://metujump.hu/
Képviselő: Johan Strömsäter vezérigazgató